ELEN
ΑΡΧΙΚΗ
Ποιοί Είμαστε
Υπηρεσίες που παρέχουμε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Γενικά: Τομείς Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τομέας Ψυχαγωγίας (Entertainment Industry)

Τεχνολογία (Technology)- IP Business Structure (start ups-joint ventures)

Σήματα - Domain Names - Know How

Ευρεσιτεχνίες - Βιομηχανικά Σχέδια - Υποδείγματα

Δίκαιο Ανταγωνισμού - Anti-Counterfeiting

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION)

Έχοντας ευρύτατη εμπειρία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, και με τη συνεργασία πολύπειρων τεχνικών συμβούλων, παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679), o οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από 25/5/2018. Εν γένει, παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για κάθε ζήτημα τήρησης της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την εκπροσώπησή σας ενώπιον εποπτικών αρχών.
 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης με τον Νέο Κανονισμό και μετάβασης στο νέο καθεστώς Προστασίας Δεδομένων:
  • Data Protection Audit/Due Diligence. Η ειδικευμένη ομάδα της Εταιρείας μας, που απαρτίζεται από έμπειρους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, χαρτογραφούν τις ροές δεδομένων της εντολέως Εταιρείας.
  • Status assessment/gap analysis. Εντοπίζουμε τα σφάλματα ή/και κενά που πρέπει να καλυφθούν.
  • Data Protection Action Plan. Mε γνώμονα τις ειδικές ανάγκες και πολιτικές της επιχείρησης, προτείνουμε την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών και τεχνικών-οργανωτικών μέτρων.
  • Αction Plan implementation. H ομάδα μας συντάσσει και αναθεωρεί όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για τη συμμόρφωση των πελατών μας με τον Κανονισμό, περιλαμβανομένων των εξής:
   • Σύνταξη ρητρών προστασίας δεδομένων σε εργασιακές και εμπορικές συμβάσεις.
   • Συμβάσεις μεταβίβασης, αδειοδότησης, παραχώρησης χρήσης δεδομένων.
   • Σύνταξη εγγράφων (ή ηλεκτρονικών «εγγράφων»-φορμών) απόδοσης συγκατάθεσης υποκειμένων και οργάνωση διαδικασιών συγκατάθεσης σε όλο το πλέγμα ροής δεδομένων.
   • Σύνταξη κωδίκων λειτουργίας, εταιρικής αυτοδέσμευσης και προσδιορισμός πολιτικών ασφαλείας και τήρησης τεχνικών-οργανωτικών μέτρων όπως, ενδεικτικά, καθορισμού ρόλων πρόσβασης στα δεδομένα σε need to know βάση, πρακτικών ανωνυμοποίησης ή κρυπτογράφησης δεδομένων, μέτρων φυσικής και τεχνικής ασφάλειας.
   • Σύνταξη ή/και αναθεώρηση Terms of Use και Privacy Policies.
   • Σύνταξη εγγράφων συμβάσεων με «Εκτελούντες την Επεξεργασία» (Data Processing Agreements) σύμφωνα με τους νόμιμους όρους.
   • Σύνταξη συμβάσεων εταιρικών δεσμευτικών κανόνων και διαχείριση διαδικασιών για νόμιμη Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες (όπως π.χ. Η.Π.Α.)
   • Σύνταξη (σε συνεργασία με τους τεχνικούς μας συμβούλους) Data Protection Impact Assesment (DPIA)
   • Σύνταξη security policy, Disaster recovery and Contingency Plan.
   • Δομές ενημέρωσης υποκειμένων και ανταπόκρισης σε αιτήματά τους (δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής-«δικαίωμα στη λήθη», δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας, δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, δικαίωμα εναντίωσης σε σχηματισμό προφίλ) κλπ.


Παράλληλα, η τεχνική μας ομάδα, σε συνεργασία με τους αρμοδίους ΙΤ managers της επιχείρησης, φροντίζει για την εφαρμογή, σε τεχνικό επίπεδο και στα συστήματα της εταιρείας σας, των κατάλληλων πρακτικών συμμόρφωσης.

 • Υπηρεσίες DPO, Training & Reviewing:
  • «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» (DPO).
  • Υπηρεσίες τακτικών επιθεωρήσεων και αναθεωρήσεων πολιτικών της Εταιρείας σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων για διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
  • Εκπαίδευση προσωπικού για τήρηση κανόνων προστασίας δεδομένων.
  • Υποβοήθηση διαδικασίας πιστοποιήσεων.
 • Διαρκείς συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Δικαστική Εκπροσώπηση και περαιτέρω Υπηρεσίες:
  • Συμβουλευτική υποστήριξη τήρησης της νομοθεσίας ήδη από το σχεδιασμό, σε περίπτωση νέων υπηρεσιών και προϊόντων (Privacy by design and by Default).
  • Σύνταξη πάσης φύσεως συμβάσεων και εγγράφων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα περιλαμβανομένων όσων αναφέρονται πιο πάνω (“Action Plan Implementation”).
  • Διαβιβάσεις Δεδομένων, λήψη αδειών, επικοινωνία με αρμόδιες Αρχές.
  • Υποστήριξη σε περιπτώσεις data breach, και επικοινωνία με τις Εποπτικές Αρχές.
  • Υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστικών και Εποπτικών Αρχών.
  • Ένταξη και καταχώριση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α. στο καθεστώς EU/US Privacy Shield.
  • Data Protection Audits σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και αντίστοιχα Audits για λογαριασμό Επενδυτών ή για λογαριασμό εταιρειών υπό επένδυση.


Ενδεικτική παράθεση υποθέσεων-Πελατών:

 • Μεταξύ άλλων επιχειρήσεων, το έτος 2017, η εταιρεία μας διαμόρφωσε το νομικό πλαίσιο μετάβασης και συμμόρφωσης με τον Νέο Κανονισμό, μιας επιχείρησης ανάλυσης αγοράς με εγκατάσταση και δραστηριότητα σε Ευρώπη και Ασία, μιας πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης με εγκατάσταση σε πλήθος χωρών της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και μιας Αμερικανικής Επιχείρησης ηλεκτρονικής έρευνας αγοράς με εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Το έτος 2017, δύο εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εμπιστεύτηκαν την δικηγορική μας εταιρεία για διενέργεια εσωτερικού DP Audit και διαχείριση σχετικών ζητημάτων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο διαδικασίας νομικού ελέγχου από υποψήφιους επενδυτές πολυεθνικού χαρακτήρα.
 • Το έτος 2017 Αμερικανική επιχείρηση με δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα, μας εμπιστεύθηκε τη διαχείριση ζητημάτων διαβίβασης δεδομένων στις Η.Π.Α. και ένταξης της Εταιρείας στο καθεστώς Privacy Shield.
 • To έτος 2017 εκπροσωπήσαμε τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας σε δικαστική υπόθεση επικαλούμενης παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
 • Μεγάλο επενδυτικό fund μας έχει εμπιστευτεί, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια Data Protection Audit σε υποψήφιες προς επένδυση εταιρείες. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας διενεργούμε DP Audits σε δεκάδες start-ups και επιχειρήσεις τεχνολογίας.
 • Για περίπου δέκα έτη (2002-2012) παρείχαμε υπηρεσίες σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, μεταξύ άλλων, και σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, με χειρισμό, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης και εκπροσώπησης ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής, σύνθετων ζητημάτων ισορροπίας μεταξύ του Δικαίου ΜΜΕ, της Ελευθερίας της Έκφρασης και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εταιρία μας διευθύνει επί σειρά ετών τις νομικές υπηρεσίες πλειάδας εμπορικών εταιριών και μεγάλων ομίλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων ενημερωτικών ιστοσελίδων, αναλαμβάνοντας την παροχή νομικών υπηρεσιών ως προς όλους τους τομείς του δικαίου, από το πεδίο της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας και της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, έως το Δίκαιο Προστασίας της Προσωπικότητας, το Εταιρικό-Εμπορικό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο (ατομικό και συλλογικό) και το Δίκαιο Ανταγωνισμού, ενδεικτικά αναφερομένων των κάτωθι:

 • Ίδρυση και αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων πάσης εμβέλειας και θεματικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων συνδρομητικών σταθμών
 • Διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, οργάνωση-υποβολή φακέλου, εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών, Διοικητικών και δικαστικών, ως προς την αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
 • Εκπροσώπηση ενώπιον ΕΣΡ και ενώπιον Ε.Ε.Τ.Τ
 • Ψηφιακό περιβάλλον, ψηφιακός πάροχος
 • Υποβολή εγγράφων και γνωστοποιήσεων σε αρμόδια Αρχή (ΕΣΡ)
 • Τήρηση ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά: ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση, σήμανση, δικτύωση, κώδικας δεοντολογίας δημοσιογραφικών εκπομπών
 • Προληπτικός έλεγχος περιεχομένου εκπομπών προς συμμόρφωση με την ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία
 • Χορηγία, τοποθέτηση προϊόντος (product placement) και ζητήματα τηλεοπτικού μάρκετινγκ-τηλεπωλήσεων
 • Εμπορικές και εργασιακές συμβάσεις
 • Εταιρική διάρθρωση μέσου μαζικής ενημέρωσης
 • Συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής/διανομής οπτικοακουστικών έργων
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας τηλεοπτικών σταθμών
 • Web tv
 • Δίκαιο προστασίας προσωπικότητας και δυσφήμιση
 • Ίδρυση και νομική υποστήριξη λειτουργίας εφημερίδων και περιοδικών
 • Νομική υποστήριξη πρακτορείων Τύπου
 • Συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
 • Συμβάσεις με εταιρείες εκτέλεσης παραγωγής
 • Δορυφορική τηλεόραση και αναμετάδοση στο εξωτερικό
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.


Ενδεικτική παράθεση υποθέσεων-πελατών:

 • Διατελέσαμε για διάστημα άνω της δεκαετίας νομικοί σύμβουλοι ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού, ως προς όλους τους τομείς δικαίου
 • Αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε όλες τις νομικές υπηρεσίες διαμόρφωσης (set-up) νέου τηλεοπτικού σταθμού
 • Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες (δικαστηριακή εκπροσώπηση) στον μεγαλύτερο τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας της Ελλάδας, σε συνάρτηση με υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και συκοφαντικής δυσφήμησης
 • Εκπροσωπούμε δικαστικά και εξωδικαστικά τον πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε σχέση με ζητήματα που άπτονται της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος
 • Έχουμε παράσχει υπηρεσίες νομικής επιμέλειας εξαγοράς μετοχών εταιρείας διανομής τύπου με είσοδο νέου μετόχου, σύνταξης συμφωνητικού εξαγοράς μετοχών με ορισμό συμβατικών ρητρών και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιμέλειας εκπλήρωσης συμβατικών ρητρών, κ.α.
 • Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες πάσης φύσεως και τομέα σε μεγάλη πανελλήνιας εμβέλειας εφημερίδα
 • Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες συναρτώμενες με υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμησης σε γνωστή εφημερίδα “free press”

 

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Δικηγορική μας εταιρεία προσφέρει πλήρεις σχετικές υπηρεσίες, τόσο αυτόνομα, όσο και στο συνολικότερο και συνδυαστικό πλαίσιο υπηρεσιών που αφορούν σε δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δικαίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και Εμπορικού Δικαίου. Στις σχετικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Νομική Υποστήριξη ιστοτόπων και ιστοσελίδων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές Συμβάσεις
 • Σύνταξη Terms of Use & Privacy Policies, Terms of sales License Agreements, Privacy Policies
 • Νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης συλλογής και διαχείρισης «metadata» επισκεπτών ιστοσελίδων.
 • Copyright notices, Notice and Take Down
 • Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες/libraries
 • Καταχωρίσεις και εκχωρήσεις ονομάτων χώρου (domain names)
 • Εκπροσώπηση ενώπιον αρμόδιων διοικητικών αρχών όπως Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΔΑΕ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών
 • Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Προστασία από διαδικτυακή απάτη και εν γένει εγκλήματα διαδικτύου
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (databases)
 • Άρσεις απορρήτου σε περιπτώσεις διαδικτυακού εγκλήματος
 • Ευθύνη παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP provider)
 • Προστασία ιδιωτικότητας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία
 • Πλατφόρμες forums, chats
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διαδικτυακή Διαφήμιση
 • Συμπεριφορική Διαφήμιση και προστασία καταναλωτή.


Ενδεικτική παράθεση υποθέσεων-πελατών:

 • Διαμόρφωση όρων χρήσης και πολιτικών ιδιωτικότητας για πληθώρα ενημερωτικών ιστοσελίδων και ιστοσελίδων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή και παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Χειρισμός πολύκροτης υπόθεσης εκβίασης μέσω διαδικτύου σε συνδυασμό με συκοφαντικά δημοσιεύματα και διαδικασίες άρσης απορρήτου επικοινωνιών
 • Σύνταξη όρων notice & take down για ενημερωτική ιστοσελίδα και διαμόρφωση πολιτικής αναδημοσιεύσεων
 • Προσαρμογή όρων χρήσης ιστοσελίδας εταιρείας marketing και έρευνας αγοράς με όρους χρήσης κοινωνικών δικτύων όπως facebook, LinkedIn, Google
 • Προσαρμογή λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κώδικες δεοντολογίας συμπεριφορικής διαφήμισης (Η.Π.Α. και Ε.Ε.)
 • Υποστήριξη μεγάλης εταιρείας λιανικής πώλησης σε ζητήματα διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καλύπτουμε το πλήρες φάσμα υπηρεσιών Εταιρικού-Εμπορικού δικαίου, από την ίδρυση μιας Επιχείρησης έως τη διεθνή Επέκτασή της ή/και την αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, εκκαθάριση, πτώχευσή της. Η πείρα και τεχνογνωσία της Εταιρείας μας στο εμπορικό δίκαιο σφυρηλατήθηκε από την πολυετή συνεργασία μας με μεγάλες και σημαντικές Ελληνικές και ξένες εταιρείας που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι κατασκευές, η διαφήμιση, οι θεατρικές παραγωγές κλπ Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν διαχείριση υποθέσεων, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο, σε όλους τους σχετικούς ειδικότερους υπο-τομείς, όπως, ενδεικτικά:

 • εταιρικό δίκαιο, ίδρυση και νομική διαχείριση εταιρειών
 • δίκαιο κεφαλαιαγοράς
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A)
 • Εμπορικές συμβάσεις παντός είδους
 • Προστασία Καταναλωτή.
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
 • Επιχειρήσεις διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Τραπεζικές συμβάσεις και Συναλλαγές
 • Χρηματοδοτήσεις
 • Διαφήμιση
 • Επενδυτικά Προγράμματα και συμβάσεις
 • Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων
 • Κρατικές Συμβάσεις
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Φορολογικές υποχρεώσεις
 • Σχέσεις Μετόχων και Εταίρων
 • Εισπρακτικές υπηρεσίες
 • Πτώχευση
 • Εξυγίανση/αναδιοργάνωση
 • Ειδική Εκκαθάριση
 • Αναγκαστική Διαχείριση
 • Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης- Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης-Εναρμονισμένες πρακτικές-Νομική Υποστήριξη ως προς την καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων (τιμολογιακή πολιτική, συστήματα εκπτώσεων, αξιολόγηση κάθετων συμφωνιών, συστήματα διανομής)


Ενδεικτική παράθεση υποθέσεων-πελατών:

 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε μία εκ των μεγαλύτερων εξαγορών της δεκαετίας: Πλήρης νομική κάλυψη μιας εκ των σημαντικότερων εξαγορών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, με εξαγορά εταιρικών μεριδίων εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία επικοινωνίας και τεχνολογίας, νομική επιμέλεια υποθέσεων εξαγορασθείσας εταιρείας, κάλυψη συμβατικών και εταιρικών εκκρεμοτήτων, νομική επιμέλεια και σύνταξη συμβατικών κειμένων προς ολοκλήρωση της εξαγοράς
 • Συνεργασία με αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της νανοτεχνολογίας: Παροχή υπηρεσιών clearance εταιρικού αρχείου, συμβάσεων και εν γένει νομικού αρχείου προς διευκόλυνση διεξαγωγής νομικού ελέγχου από τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της Ελλάδας ως υποψήφιο επενδυτή και είσοδο αυτής ως νέου εταίρου
 • Σταθερή συνεργασία με εταιρεία καινοτομίας επαρχίας: Παρέχουμε σε σταθερή βάση νομικές υπηρεσίες εταιρικού δικαίου, δικαίου συμβάσεων και δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας σε αναπτυσσόμενη εταιρεία R&D που έχει λάβει επενδύσεις από ελληνικό fund και ξένο επενδυτή

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκπροσωπούμε εταιρικούς και ατομικούς πελάτες καθώς και σωματεία, στο πεδίο του εργατικού δικαίου σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη συμβάσεων Εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και πάσης φύσεως συμβάσεις εργασιακού αντικειμένου.
 • Ατομικές και συλλογικές διαπραγματεύσεις
 • Δικαστική Εκπροσώπηση σε όλο το φάσμα των υποθέσεων Εργατικού Δικαίου και εκπροσώπηση ενώπιον οργάνων και αρχών όπως ΟΜΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
 • Προσλήψεις και καταγγελίες Σχέσεων Εργασίας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση συμβατικής πολιτικής εργασιακών σχέσεων
 • Κανονισμοί Εργασίας
 • Προστασία Μισθού και Διεκδίκηση δεδουλευμένων
 • Καθημερινή συμβουλευτική υποστήριξη Εταιρικών Τμημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Προστασία από Διακρίσεις στο χώρο Εργασίας
 • Σωματειακή Οργάνωση
 • Απεργιακή δράση
 • Συμβάσεις στελεχικού δυναμικού και μελών διοικητικών συμβουλίων
 • Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Εργασία
 • Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού και μετασυμβατικής απασχόλησης
 • Επιδόματα, προσαυξήσεις, bonus, και παροχές δυνάμει εργασιακής σύμβασης
 • Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και εργασιακών ειδικοτήτων και αντικειμένων
 • Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας εργαζομένων/συνεργατών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου/ανεξαρτήτων υπηρεσιών
 • Εξαρτημένες και Υπηρεσιακές Εφευρέσεις και συμβατική κάλυψη αυτών
 • Ομαδικές απολύσεις και προγράμματα εθελούσιας εξόδου
 • Audits εργασιακών συμβάσεων και εργασιακών σχέσεων
 • Εταιρικές πολιτικές και εγχειρίδια/κώδικες καλών πρακτικών
 • Συμβάσεις εχεμύθειας-εμπιστευτικότητας
 • Άκυρη, εκδικητική και καταχρηστική απόλυση
 • Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
 • Προστασία μητρότητας και εγκύων
 • Καθεστώς και μέτρα ασφαλείας/προστασίας εργασίας εργαζομένων με ειδικές ανάγκες
 • Ωράριο Εργασίας και Υπερωριακή Απασχόληση
 • Ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας
 • Δυσφήμιση και Προστασία Προσωπικότητας, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης
 • Εργατικό ατύχημα.